هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده می بایست

توسط RECORDEJADID در 9 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده می بایست اهمیت دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حساس توجه به موضوعاتی زیرا افزایش قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت افزایش شتاب و قدرت اتومبیل گزینه به کار گیری قرار می گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید این آیتم یکی از موارد ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. اگر بخواهیم در رابطه دارای طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ایجاد و طراحی این قطعه را می توان یک عمل دشوار و تهی دست به دانش مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که بها خودرو بالا می رود و افراد توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و حیاتی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که کارگزاشتن این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای مختلفی در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اصلی طراحی و ایجاد همین قطعه اصلی دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از نظر کالا و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می شوند و پروسهی انجام همین حادثه با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حساس مانیفولد، زیاد پرسرعت و آسانتر میباشد و این موضوع خود میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.
آخرین مطالب