یونیت هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی یونیت هیدرولیک

براین اساس در صنعت های متفاوت جهت قدرت بخشیدن به سیستم هایی که به کار گرفته می شوند و ساخت نیروی محرکه کار کشت

توسط RECORDEJADID در 12 اسفند 1400
براین اساس در صنعت های متفاوت جهت قدرت بخشیدن به سیستم هایی که به کار گرفته می شوند و ساخت نیروی محرکه کار کشته بایستی از این یونیت ها به کار یونیت پاورپک هیدرولیک برند. با همین مکش هوا، ریزگردها و ناخالصی ها به مخزن وارد می شوند و به این ترتیب کاربرد همین فیلتر به عنوان فیلتر مجرای تنفس به جهت از بین بردن این ذرات اضطراری می باشد. از پاراگراف زیر شاخههای این پمپ می توان به پمپ گریز از مرکز و پمپ حساس اثر ویژه اشاره کرد. پمپ هیدرولیک در واقع یک تولید کنندهی انرژی است که که باعث افزایش مقدار انرژی سیال میشود. در غیر اینصورت میزان بازدهی یونیت به طور قابل ملاحظهای کمتر پیدا میکند. نحوهی عمل این پمپها به گونهای هست که جریان مهم فشار ناچیز را از مخزن سیال گرفته و به جریال پرفشار در سیستم تبدیل میکند. منشاء تغذیه: در مرجع تغذیه یک پمپ وجود داراست که روغن یا سیال را به درون سیستم وارد میکند. هر کدام از واحدهای جزئی به رخ جداگانه میتوانند برای کارکرد مطلوب موتور پمپ و تجهیزات مربوط به چرخدندهها و در غایت اصلی هماهنگی یکدیگر به جهت تولید یونیت هیدرولیک مهم داشته باشند. واحدهای توان هیدرولیک یا این که به عبارتی یونیت هیدرولیک (گاهی تایم ها به تیتر یک بسته قدرت هیدرولیکی گفته می شود)یک سیستم خودنگهدار هست که به طور کلی شامل یک موتور، مخزن سیال، و یک پمپ است. برای این‌که پمپ حین کارایی در گیر اختلال کاویتاسیون نشود، بایستی مخزن بطریق مطلوب کلیدی اتمسفر رابطه داشته باشد. یک پمپ هیدرولیکی بر اساس جور عملکرد به دو دستهی پمپهای دینامیکی و پمپهای جابجایی مثبت تقسیمبندی میشود. خط مکش؛ این فیلتر جهت خالص نمودن محل ورود پمپ تعبیه شده و کار آن نگهداری پمپ در برابر ناخالصی ها است. بخش کنترلی: در بخش کنترلی، مسیر حرکت سیال و مدت زمانه رسیدن آن به سیلندرها در اختیار گرفتن میشود. در پمپ دینامیکی، انرژی جنبشی منتقل شده به سیال در طول مسیر به گرادیان فشار تبدیل میشود. الکتروموتور و یا این که یک موتور احتراقی به جهت تبدیل و انتقال نیرو و ایجاد فشار در سیستم هیدرولیک به پمپ هیدرولیک کوپل میشود.
آخرین مطالب