هر سلول الکتروشیمیایی دارای دو الکترود است

در کل روزگار هایی که کار جوشکاری انجام می شود، می قدرت این الکترود را به کار گرفت. تمام سیم جوش های آیتم به کا

توسط RECORDEJADID در 16 بهمن 1400
در کل روزگار هایی که کار جوشکاری انجام می شود، می قدرت این الکترود را به کار گرفت. تمام سیم جوش های آیتم به کارگیری به جهت اصلی دستکاه های جوشکاری برقی پوشش دار میباشند و از الکترودهای سوای روکش در جوشکاری گاز یا این که جوشکاری آرگون و جوشکاری CO2 استعمال می شود. مختصات خاص دیگر الکترودها در تیم های گوناگون هم می بایست در حیث گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که تمام انتخاب های ممکن در حیث گرفته شده است. طرف دیگر همین ابزار هم در تماس دارای نصیب فلزی قرار دارد. علاوه بر پوشش های مذكور از ترکیب كردن مواد مختلف نیز پوشش های مركبی دارای خواص گوناگون حاصل می شود. این جور پوشش به جهت فولادهای اندک آلیاژ و پر آلیاژ مطلوب می باشد و از خواص مکانیکی لطف برخوردار است. اهمیت اعتنا به نفوذ خیلی عالی آنها بخش اعظم در فازهای اول جوشكاری آیتم استفاده قرار می گیرند در جوشكاری به رخ عمودی شتاب جوش آن ها بیشتر از سایر الكترودها است فلز جوش حاصل از این مدل الكترودها هیدروژن كمتری داشته و معمولأ در حرارت تحت از استحكام مهربانی برخوردار است در مقایسه اساسی بقیه الكترودهای تخصصی احتمال ترك خوردن گرم یا سرد حساس الكترودهای آهكی كمتر است. بعضا از این الكترودهای تخصصی برای جوشكاری عمودی از بالا به تحت بكار برده می شوند. توجه به همین موضوع در خصوص سیم جوش های اساسی راندمان بالا الزامی است. ریزساختار نواحی جوش هر دو نمونه عمدتا شامل تیغه های دقیق مارتنزیت بود، البته رسوبات کاربیدی در حیطه متاثر از حرارت جوش مثال E11018- M پراکندگی یکنواخت تری داشتند، و در مقابل، در حیطه متاثر از حرارت جوش مثال E11018 - G ، عمدتا در مرزدانه ها تجمع کرده بودند. البته به جهت جوشکاری بایستی خشک باشد و بدین ترتیب باید از قبل گرم شود. 3. در صورتی که آرم چهارم 2 باشد موردها به کارگیری الکترود اصلی AC , الکترود استیل ایرانی DC می باشد.نفوذ جوش متوسط و مرتبه سختی جوش پاره ای کاهش از دو مجموعه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است. اگر آرم چهارم 3 باشد همین الکترود را می اقتدار اصلی جریان AC متناوب یا جریان مستقیم به عمل برد. در غیر همین صورت در حین عملیات جوشکاری استحکام خویش را از دست می دهد، از هم می پاشد و اتصال را ناقص می کند. به همین ادله ، بایستی الکترودهایی تنظیم شود که جوشکار بتواند به جهت انجام جوشکاری عمل کند.
آخرین مطالب