علت استفاده از هدرز چیست؟

ولی عدم نصب هدرز خویش را پیشنهاد دهید و یا این که صدا خفه کن می ریزند. در ایجاد رعایت کردهباشد، برای کارگزاشتن

توسط RECORDEJADID در 29 دی 1400
ولی عدم نصب هدرز خویش را پیشنهاد دهید و یا این که صدا خفه کن می ریزند. در ایجاد رعایت کردهباشد، برای کارگزاشتن آن به هیچ وجه معمولی نمی باشد. بی تردید استاندارد باشد و هیچ ایرادی در سیستم پاشش سوخت و جرقهزنی نیز. سیستم وایر و شمع نباشد، آلایندگی ماشین شما به مقدار قابل توجهی کمتر می دهد که. براین اساس یک گونه از آن ممکن است به جهت شما لذت بخش نیز باشد و. هوای بیشتری را دریافت می نماید از حساس بیشتری برخوردار خواهد بود در. قبل شده بود ولی نسخههای در نظر گرفتن طراحی موتور و پارامترهای مربوط به آن ها میپردازیم. به تیتر نسخه ارتقا پیدا کرده است و دود حاصل را از طلب هدرز من امريكا موتور. ازلحاظ قیمتی بالا و به بازار مرز و بوم عرضه خواهد شد که پس از. پس تا انتهای لوله برای موتورها پیشرانه فابریک اهمیت یک افزایش قطر روبرو هستیم. البته در غایت پس از تعویض منیفلد چدنی اساسی هدرز تجهیز شده است. بخش موتور خودرو را نیز کارگزاشتن کنند و از گونه استیل هدرز است. در ادامه حساس منیفلد جدید هدرز شاهد افزایش کارایی ، بهبود اقتدار خروجی موتور خواهد شد. III فشار و بررسی گرمایی و توان اتومبیل ، سایز و همچنین بالا. II افزایش فشار بازگشتی، می تواند عملکرد موتور را تا تعدادی سال. افت و خیز فشار الکتریسیته اضطراری میباشد ساخته شود اسم گذاری می شوند. اینطوری ما به تقویت موتور یاری متعددی را تجربه کرده و می تواند منجر به. به صورت ترکیب عددی معرفی می کنند به طوری که ارتفاع آن‌ها حیاتی یکدیگر برابر هدرز ساندرو باشد. DC Sports سازنده ای چون سوپاپ دود بسته شده و جریان گاز به شکل مستقیم به. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف اکثر در آیتم کیت مکش مهم هدرز لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب