راهنمای نگارش مقاله - فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی

4- پس از باز‌نگری نظرات داور و مشاور مراتب به اطلاع نویسنده مسئول مقاله میرسد. به جهت کتاب: اسم خانوادگی، اسم

توسط RECORDEJADID در 19 بهمن 1400
4- پس از باز‌نگری نظرات داور و مشاور مراتب به اطلاع نویسنده مسئول مقاله میرسد. به جهت کتاب: اسم خانوادگی، اسم کوچک نویسنده (سال نشر). واژهها و يا عباراتی که بصورت علامتها اختصاری بکار برده می شوند نيز در اولين استفاده، نام تمام آن‌ها ذکر گردد. در صورتیکه تعداد نویسندگان از ۶ نفر بخش اعظم باشد پس از نام نفر ششم از عبارت «et al» به کارگیری شود. استراتژی ترجمانو برای انجام ترجمه صحیح و معتبر مقالات علمی، به کارگیری از دانشآموختگان و متخصصین رشتههای تخصصی گوناگون است. همگی شرکتکنندگان در پژوهشها میبايست از هدف ها انجام پژوهش و دلایل داروهايی که در مداخلات استعمال میشود، آگاه باشند. پژوهشهایی که حجم نمونه و روش اجرای نامشخصی داشتند یا تنها روی معلولان خیالی یا مردان انجام شده بود، از مراحل مطالعه حذف شدند. کل مقالات متن شده، بر پایه تحقیقات تجربی بر بر روی نمونههای انسانی می بایست اساسی نامههای دال بر به دست آوردن رضایتنامه آگاهانه و تأییدیه کمیته اخلاقی محل باشند. و اهمیت کلیک بر روی عبارت پایین مراحل ارسال مقاله به انتها می رسد. اصطلاح تمام اختصارات در او‌لین توشه به کار گیری در متن، میبایست به شکل زیرنویس آورده شود، مگر همین که یک استاندارد اندازهگیری باشد. ۷- استفاده از مندرجات مجله اهمیت ذکر کامل مأخذ آزاد است. اعداد و ارقام جداول وداخل متن، فارسی(BZAR 10 ) باشد و برای ارقام اعشار از ممیز استفاده شود. منابع به­ترتیب به کار گیری در نوشته شماره­گذاری شوند. 2) مقالات مروری (Review باشد. این نوشته بایستی اساسی بخشهای عنوان، معرفی بیمار، دعوا و منابع باشد. همین امر نیز از بینش انسانی قابلستایش است و نیز در صرفهجویی زمانی. لازمهی این که ترجمه کننده نوشته در امر ترجمه مقاله تخصصی در چنین متونی موفقیت یابد، این است که وی اصلی رشتهی تخصصی نوشته بهخوبی آشنا باشد. علاوهبراین نظم، گویش و لحن بهکار رفته در این مقالات منحصربهفرد است. مقالات علمی (بهخصوص مقالات علمی منتشر شده در ژورنالهای ISI) اهمیت ساختار و نظم بهخصوصی هستند. تخصصی بودن، یک عدد از ویژگیهای بارز فرایند ترجمه نوشته تخصصی، بهخصوص مقالات علمی معتبری که در ژورنالهای بینالمللی ISI منتشر میشود، است. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی دانلود نوشته گزارش موردی وب وبسایت خود باشید.
مقالات مشابه
نظرات کاربرن