دریچه فن کویل

باید به همین نکته دقت کرد که در دریچه ذیل رشته کویل دو گل سقفی وزنه ای می بایست ۱۰ سانتی متر با دستگاه حرفه کو

توسط RECORDEJADID در 16 فروردین 1401
باید به همین نکته دقت کرد که در دریچه ذیل رشته کویل دو گل سقفی وزنه ای می بایست ۱۰ سانتی متر با دستگاه حرفه کویل فاصله داشته باشد تا به راحتی بتوان آن را جابجا کرد. با ساخت و تعبیه ی دریچه خطی بر روی درب دریچه حرفه کویل،نوبت به تولید جای قفل بر روی درب می رسد.تعدادِ همین جای قفل ها بر پایه بعد ها درب روزنه حرفه کویل می تواند متعدد باشد.آنچه که اهمیت میباشد می بایست به میزانی از این تعداد قفل های زیمنسی بر روی ساختار درب روزنه حرفه کویل استفاده نمود که نیز از تثبیت درب بر روی قاب روزنه حرفه کویل مطمئن شوید و هم از ایجاد زایده های قفل به تعداد دوچندان بر بر روی نمای درب روزنه رشته کویل پرهیز نمود.چون هرچه تعداد قفل و به تبعِ آن زایده های قفل بر روی نمای درب دریچه فن کویل اکثر باشد از زیباییِ درب دریچه روزنه فن کویل کاسته می شود. درب دریچه پایین رشته کویل به وسیله قفل زیمنسی گشوده و بسته می گردد. در تولید درب دریچه زیر رشته کویل خطی وزنه ای ، رعایت یک میل بادخور از هر طرف نسبت به بعد ها داخلی فریم دریچه تحت فن کویل اضطراری می باشد تا باز و بسته شدن به راحتی انجام پذیرد . طول و عرضِ این روزنه خطی به تناسب بعد ها دریچه رشته کویل مشخص می گردد.عملیات اتصال این روزنه طوری انجام می گیرد که زایده خاصی بر بر روی درب دریچه فن کویل محسوس نباشد. زمانی که برای دهش هوای دستگاه رشته کویل از روزنه خطی استعمال شود، به جهت ساخت روزنه ذیل حرفه کویل جهت تناسب ظاهری و ساختاری از درب روزنه زیر فن کویل خطی استعمال می گردد . ساختار همین روزنه پایین رشته کویل بشیار شبیه دریچه پایین حرفه کویل خطی وزنه ای می باشد، دارای این تفاوت که که در مدل روزنه تحت حرفه کویل خطی لولایی درب دریچه ذیل حرفه کویل اصلی لولا به قاب متصل می باشد و به وسیله ی قفل زیمنسی گشوده و بسته می شود.فریم دریچه زیر رشته کویل خطی لولایی از پروفیل آلومینیوم تهیه می شود، همین در حالیست که درب این روزنه زیر رشته کویل ساخته شده از ورق آلومینیوم می باشد. به جهت ساخت دریچه پایین فن کویل خطی لولایی در آغاز از تولید قاب شروع می کنیم. از آنجایی که دریب دریچه پایین فن کویل خطی قرار میباشد وزنه ای باشد ، در سرانجام بایستی به همین نکته توجه کرد میان درب روزنه تحت فن کویل و دستگاه فن کویل فضای مطلوب به جهت باز وبسته نمودن درب موجود خرید دریچه فن کویل باشد . وقتی که درب دریچه تحت رشته کویل خطی لولایی مهیا شد، مهم به کار گیری از رابط فلزی لولایی آن را به فریم روزنه زیر فن کویل وصل می نماییم. برای ایجاد روزنه تحت رشته کویل تک گل سقفی نیاز به بعدها حفره ای که قرار میباشد روزنه تحت رشته کویل در آن نصب شود داریم.
آخرین مطالب